Skip to content
Trang chủ » Hvordan laver man et boksplot? Få de bedste tips og tricks til at visualisere data nu!

Hvordan laver man et boksplot? Få de bedste tips og tricks til at visualisere data nu!

How To Make Box and Whisker Plots

hvordan laver man et boksplot

Hvad er et boksplot?

Et boksplot, også kendt som en boxplot, er en grafisk repræsentation af en datasæt, der viser de fem vigtigste statistiske mål. Disse fem målinger er minimum, maksimum, median, det første og tredje kvartil. Et boksplot er en simpel og effektiv måde at få en idé om en datasæt, da det giver en oversigt over de centrale målinger, spredningen og eventuelle anomalier.

Hvilke data bruges i et boksplot?

Et boksplot kan bruges med enhver form for numerisk data, hvor der er mindst fem observationer, og hvor der er en tidsmæssig eller kategorisk displaygruppering. Et boksplot kan bruges til både univariate og bivariate datasæt og er også velegnet til sammenligning af to eller flere datasæt. Data i et boksplot kan omfatte kontinuerlige og diskrete variable.

Hvordan udregnes de fem tal?

De fem tal, der vises i et boksplot, udregnes ved hjælp af de fem kvartiler. Det første kvartil betegner den observation, der repræsenterer 25% af dataene. Det andet kvartil er medianen, der er observationen, der repræsenterer 50% af dataene. Det tredje kvartil betegner den observation, der repræsenterer 75% af dataene. Minimum og maksimum er den mindste og største observation i datasættet.

Hvordan tegner man selve boksen og whiskerne?

For at danne et boksplot skal man trække en lodret akse og en vandret akse. Den vandrette akse er normalt opdelt i grupper eller kategorier. Brug det første kvartil, medianen og det tredje kvartil til at tegne boksen, hvor boksen omfatter midterste 50% af dataene. Medianen vises ved en linje igennem midten af boksen, mens minimum og maksimum vises ved lodrette linjer, der går nedenfor og over boksen. Whiskerne, der går fra boksen og ud til minimum og maksimum, kan varieres, afhængig af om man beslutter sig for at inkludere eventuelle udliggere.

Hvad betyder de enkelte dele af boksen?

Boksen repræsenterer det første kvartil, medianen og det tredje kvartil. Medianen repræsenterer midten af datasættet, og halvdelen af observationerne vil være højere og halvdelen lavere. Boksen viser, hvor spredte dataene er, og styrken af den interkvartile afstand (IQR). Whiskerne repræsenterer spredningen af dataene, og minimum og maksimum kan vise, hvor spredte de resterende 50% af observationerne er.

Hvordan læser man et boksplot?

For at læse et boksplot skal man se på placeringen og størrelsen på boksen og whiskerne. Boksen viser midterste 50% af datasættet og styrken af den interkvartile afstand. Medianen repræsenterer midten af datasættet. Whiskerne viser spredningen af dataene, og minimum og maksimum kan vises, hvor spredt de resterende 50% af observationerne er. Hvis der er udliggere, kan disse også være inkluderet i boksplotet.

Hvornår bruger man et boksplot?

Boksplot kan bruges til at undersøge en række forskellige statistiske problemer. De er særligt brugbare til at undersøge, hvor spredte de forskellige observationer er. Boksplot kan også bruges til at sammenligne forskellige datasæt og at vurdere, om der er anomalier inden for et datasæt.

Hvordan laver man et boksplot i Excel?

For at lave et boksplot i Excel er det nødvendigt at have data lagret i et regneark. Vælg området med data, som skal medtages i boksplotet. Klik på fanen “Indsæt” og derefter på “Boksplot” under fanen “Diagramtype”. Vælg det ønskede layout og tryk på “OK”. Boksplotet vil nu blive vist i dit regneark.

Hvordan laver man et boksplot i hånden?

For at lave et boksplot i hånden skal man først beregne det første kvartil, medianen og det tredje kvartil. Tegn en lodret akse og en vandret akse, hvor den vandrette akse er opdelt i grupper eller kategorier. Tegn en boks med sider, der går fra det første kvartil til det tredje kvartil. Tegn en linje igennem midten af boksen for at repræsentere medianen. Tegn whiskerne, der går fra boksen og ud til minimum og maksimum. Hvis der er udliggere, kan disse også inkluderes.

Hvordan laver man et boksplot i Sheets?

For at lave et boksplot i Sheets skal man først have data gemt i regnearket. Vælg dataområdet for at blive inkluderet i opstillingen. Klik på fanen “Indsæt” i venstre side af regnearket. Vælg “Diagrammer” og derefter “Boksplot” fra rullelisten. Der vil nu genereres et boksplot i regnearket.

Hvordan laver man et boksplot i Geogebra?

For at lave et boksplot i Geogebra skal man placere de numeriske data i en liste. Klik på “Værktøjer”, der er placeret på øverste linje og derefter “Regneark”. Indtast data i regnearket. Klik på værktøjet “Boksplot” og vælg den ønskede liste. Boksplotet vil nu blive vist.

Hvordan laver man kvartilsæt i Excel?

For at lave kvartilsæt i Excel skal man bruge formlerne “=KVARTIL.INC”, “=MEDIAN” og “=KVARTIL.INC”. Indtast de relevante data i en kolonne. I den kolonne, som man vil formulere kvartilsættet, skal man bruge følgende formel til at beregne minimum: =KVARTIL.INC(A1:A15,1). Man skal erstatte “A1:A15” med det relevante område af dataene. Gentag processen for det første kvartil og det tredje kvartil.

Hvordan laver man et boksplot i nspire?

For at lave et boksplot i nspire skal man først vælge en liste, som indeholder den relevante data. Klik på “Statistik”, og derefter “Boksplot”. Vælg den liste, som skal omfatte boksplotet. Boksplotet vil nu blive vist.

Hvordan laver man boksplot i Wordmath?

For at lave et boksplot i Wordmath skal man klikke på fanen “Indsæt” og derefter “Diagram”. Vælg “Boksplot” på rullelisten, og derefter skal du vælge det datasæt, som skal opstilles. Vælg det ønskede layout i boksplotet, og tryk på “OK”. Boksplotet vil nu blive vist i dit dokument.

Keywords searched by users: hvordan laver man et boksplot hvordan laver man et boksplot i excel, hvordan laver man et boksplot i hånden, hvordan laver man et boksplot i sheets, hvordan laver man et boksplot i geogebra, hvordan laver man kvartilsæt i excel, hvordan læser man et boksplot, hvordan laver man et boksplot i nspire, hvordan laver man boksplot i wordmat

Categories: Top 66 hvordan laver man et boksplot

How To Make Box and Whisker Plots

Hvordan regner man et boksplot ud?

Boksplot er en metode, der anvendes til at illustrere en gruppe af data ved at vise distributionen på en visuel måde. Det er et effektivt og letforståeligt værktøj til at præsentere data i form af visuelle grafer, som kan hjælpe med at afsløre dele af data, som ellers kan være svære at opdage ved blot at se på tallene.

Men hvordan regner man et boksplot ud? Og hvad skal man være opmærksom på, når man laver en boksplot? I denne artikel vil vi forklare, hvordan du kan oprette et boksplot og hvad du skal tage hensyn til, når du gør det.

Hvad er et boksplot?

Boksplot er en grafisk repræsentation af data, som giver en visuel repræsentation af en gruppes median, kvartiler og spredning. En boksplot kan give et hurtigt overblik over fordelingen og udsvingene i dataene, og det kan hjælpe med at illustrere eventuelle outliers eller afvigelser.

Boksplot består af en rektangulær boks, der viser området mellem kvartil 1 og kvartil 3 (også kaldet interkvartilområdet eller IQR). Innen i denne boks findes medianen, som repræsenterer den midterste værdi i dataene.

Oven over boksen går der et segment ud til den højeste værdi, som er indenfor 1.5 gange IQR-værdien over øvre kvartil og dermed grænsen for de øvre outliers. På samme måde går der også en segment ned til den laveste værdi, som er indenfor 1.5 gange IQR-værdien under nedre kvartil og dermed grænsen for de nedre outliers. Disse outliers markeres normalt på boksplottet med en enkelt prik eller cirkel.

Hvordan laves et boksplot?

Der er to forskellige metoder til at oprette et boksplot: manuel oprettelse eller brug af datasoftware.

Manuel oprettelse af et boksplot

Hvis man vil oprette et boksplot manuelt, skal man først udregne kvartilerne og medianen og udvikle en visual repræsentation af dataene. Det er en relativ enkel proces, som kræver lidt matematisk forståelse og evnen til at lave enkle illustrationer.

Her er den enkle metode til at lave et boksplot manuelt:

1. Organiser dine data i stigende rækkefølge.

2. Find din øvre kvartil (Q3) ved at tage medianen af den øverste halvdel af dine data.

3. Find din nedre kvartil (Q1) ved at tage medianen af din nederste halvdel af dine data.

4. Find din median ved at tage medianværdien af alle dine data.

5. Find dit spænd ved at subtrahere din laveste værdi fra din højeste værdi. Dette vil være din Boks-længde.

6. Beregn dine øvre og nedre outlier-grænser ved at gange din interkvartilen med 1,5 og tilføje og trække den fra Q3 og Q1 henholdsvis.

7. Lav en vandret akse og del den i passende intervaller. I de højere intervaller skal man notere data værdierne i, og på den vandrette akse skal man notere titlen, og det værdiinterval det skal repræsentere.

8. Lav en boks, som strækker sig fra Q1 til Q3.

9. Indtegn medianen i boksen.

10. Tegn en lodret linje, der markerer outliergrænserne og sæt derefter prikker ud for enhver outlier, der er udenfor disse grænser.

Brug af datasoftware

Mange datasoftwarepakker, såsom Excel, kan oprette boksplot automatisk. Her er de trin, du skal følge i Excel:

1. Indtast dataene i et Excel-regneark.

2. Markér dataene.

3. Klik på “Insert” fanen i Excel og vælg “Boksplot” muligheden under “Charts”.

4. Excel vil nu oprette et boksplot automatisk baseret på de indtastede data.

Hvordan kan et boksplotfortolkes?

Boksplot giver en visuel repræsentation af fordelingen af data og afvigelserne fra denne. Ved at observere længden af boksen og whiskerlængen kan man udlede, om fordelingen af dataene er normal eller ej.

Hvis boksen er smal og whiskeren er kort, så betyder dette, at dataene er samlet i en lille range, og at der er få outliers. Dette kan typisk ses, når dataene er tæt på en bestemt værdi uden meget variation.

Hvis boksen er bred og whiskeren er lang, så betyder dette, at dataene er spredt ud over et stort interval, og der er mange outliers, som kan indikere at dataene ikke er normalfordelt.

Hvis boksen er lang og centralt positioneret, og whiskeren er kort, så betyder det, at dataene er symmetrisk fordelt omkring medianen, og der er få outliers. Dette ses typisk i en normalfordeling af data.

Når man tolker et boksplot, er det vigtigt at kigge efter outliersne og se, hvor de ligger i forhold til resten af dataene. Hvis en outlier er meget langt ude af trit med resten af dataene, så kan det indikere, at der er en fejl i dataprocessen eller at der er en mulig faktor, der bør undersøges yderligere.

FAQs

1. Hvad er forskellen mellem en boksplot og en histogram?

Både histogram og boksplot viser fordelingen af dataene, men boksplot viser mere detaljer og giver et hurtigt overblik over outliers og medianen.

2. Hvad er forskellen mellem et boksplot og en tidsrækkeplot?

Både boksplot og tidsrækkeplot viser data, men tidsrækkeplot viser dataene over tid og boksplot viser typisk en enkelt gruppe af data.

3. Hvorfor er outliers vigtige i en boksplot?

Outliers kan afsløre mulige fejl i dataprocessen eller faktorer, der kan påvirke dataene og bør undersøges yderligere.

4. Hvad kan man bruge boksplot til?

Boksplot kan bruges til at illustrere fordelingen og udsvingene i data, identificere outliers og give et hurtigt og intuitivt overblik over dataene.

I denne artikel har vi dækket, hvordan man kan oprette et boksplot og hvad man skal være opmærksom på, når man laver det. Både manuel oprettelse og brug af datasoftware blev gennemgået, og der var også en forklaring på, hvordan et boksplot kan tolkes. At forstå boksplot er en vigtig færdighed i mange videnskabelige discipliner og kan hjælpe med effektiv analyse af data.

Hvad består et boksplot af?

Boksplottet er en af de mest populære grafiske metoder til at visualisere statistiske data. Det bruges til at identificere forskelle mellem datasæt, som kan hjælpe dig med at udlede vigtige observationer og træffe informerede beslutninger. Men hvad er et boksplot, og hvordan forstår du det? Lad os dykke ned i, hvad et boksplot består af.

Hvad er et boksplot?

Et boksplot er en grafisk repræsentation af statistiske data, der viser fordelingen af ​​en datamængde. Det viser også spredningen af ​​dataene og eventuelle afvigelser fra den centrale tendens (gennemsnittet eller medianen). Et boksplot består af en ‘boks’ og whiskers (streger, der uddyber dataene), der kan give dig en bedre forståelse af, hvordan dataene er fordelt.

Hvad består et boksplot af?

Et boksplot består af flere forskellige komponenter, herunder minimumsværdi, kvartiler, medianværdi, interkvartilspredning, maksimumsværdi og outliers.

Minimumsværdi

Minimumsværdien er den mindste værdi i datasættet og repræsenterer bundgranaten eller det absolut laveste punkt i de data, der er samlet i boksen. Hvis denne værdi er ekstremt lav, kan det indikere, at der er nogle fejl i dataindsamlingen.

Kvartiler

Kvartiler er værdier, der deler datamængden op i fire lige store dele. Den første kvartil (Q1) repræsenterer 25% af datasættet, den anden kvartil (Q2) repræsenterer medianen (50% af datasættet), og den tredje kvartil (Q3) repræsenterer 75% af datasættet.

Medianværdi

Medianværdien repræsenterer den midterste værdi i datasættet, der adskiller de højere værdier fra de lavere værdier. Det vil sige, at 50% af dataene er højere end medianværdien, mens 50% er lavere.

Interkvartilspredning

Interkvartilspredningen (IQR) er forskellen mellem Q3 og Q1 og giver en idé om, hvor spredte dataene er omkring medianen. IQR bruges ofte til at identificere outliers og bestemme, hvor ‘kompakt’ datasættet er.

Maksimumsværdi

Maksimumsværdien er den højeste værdi i datasættet og repræsenterer toppen af ​​’whiskers’.

Outliers

Outliers er værdier, der afviger meget fra resten af ​​datasættet. De vises som enkelte datapunkter og kan være ekstremt høje eller lave, hvilket kan påvirke medianen og interkvartilspredningen og vise, at der måske er nogle problemer med datasættet.

FAQs

Hvad er formålet med et boksplot?

Formålet med et boksplot er at give en visuel repræsentation af dataene og gøre det lettere for brugere at få indsigt i, hvordan deres data er fordelt. Det kan hjælpe med at identificere hypoteser om dataene, identificere eventuelle problemer og træffe informerede beslutninger baseret på disse data.

Er boksplottet det samme som et histogram?

Nej, boksplottet og histogrammet er to forskellige metoder til at repræsentere statistiske data. Et histogram bruger søjler til at vise, hvor mange gange en værdi opstår i et datasæt, mens et boksplot fokuserer på fordelingen og spredningen af ​​dataene og kan give en visuel repræsentation af diskrete datapunkter.

Hvornår bruger man et boksplot?

Boksplottet bruges ofte til at vise fordelingen af ​​næsten alle typer data, især når datasættet er stort. Det kan bruges til at sammenligne to eller flere datasæt og find eventuelle forskelle eller afvigelser, der fortjener særlig opmærksomhed.

Hvordan tolker man et boksplot?

Når man tolker et boksplot, er det vigtigt at se på alle de forskellige dele, der bidrager til det. Hvis den interne boks er smal og tæt på medianværdien, betyder det normalt, at datasættet er tæt på medianen og har kun nogle få outliers. Hvis boksen er bredere og nærmere ekstremerne af dataene, kan det indikere, at der er stor variation i datasettet og flere outliers. Det er også vigtigt at være opmærksom på outliers, da de kan påvirke datamønstrene.

Er et boksplot altid nødvendigt?

Nej, et boksplot er ikke altid nødvendigt, men det kan give dig en hurtig og nem visuel oversigt over, hvordan dine data fordeler sig. Det er især nyttigt i forhold til at overveje muligheder for at bruge disse data til at træffe beslutninger eller til at identificere eventuelle problemer med datasættet.

Konklusion

Et boksplot er en nyttig teknik til at visualisere statistiske data på en overskuelig måde. Det er en simpel, men effektiv måde at analysere datasæt på, og det kan give dig en idé om dets fordeling og spredning. Når du forstår, hvad et boksplot består af, kan du bruge denne teknik til at træffe informerede beslutninger baseret på din analyse af statistiske data. Der er også mange online værktøjer, der kan hjælpe dig med at oprette dine egne boksplott.

See more here: botanicavietnam.com

hvordan laver man et boksplot i excel

Et boksplot er en grafisk fremstilling, der viser fordelingen af numeriske data i en given sample. Den er også kendt som en box and whisker plot. Boksene repræsenterer interquartile range (IQR), som er det midt 50% interval af dataene. Linjen i boksen symboliserer medianværdien. Whiskerne viser spændet mellem minimum og maksimumværdierne i dataene, uanset om de er outliers eller ikke. Boksplottet kan være en effektiv måde at visualisere datafordelingen på, og det kan også hjælpe dig med at identificere outliers og tendenser i dine data.

I denne artikel vil vi se på, hvordan man opretter et boksplot i Excel, trin for trin.

Trin 1. Åbn Excel og importer dine data

Det første trin er at åbne Excel og importere dine data. Du kan gøre det på forskellige måder, afhængigt af hvor dine data kommer fra. Hvis du for eksempel har data i en CSV-fil, kan du klikke på “File” og derefter “Open” i Excel, og vælg CSV-filen.

Alternativt kan du kopiere og indsætte dine data direkte ind i Excel. Husk at sørge for, at kolonneoverskrifterne er på plads, og at dataene er organiseret i den rigtige rækkefølge.

Trin 2. Sorter dine data i stigende rækkefølge

For at oprette et boksplot i Excel, skal dine data sorteres i stigende rækkefølge. Dette er vigtigt, fordi Excel vil trække whiskerne fra de mindste og største værdier i dine data. Hvis dine data ikke er sorteret i stigende rækkefølge, kan det forvirre Excel, og boksplottet vil ikke blive trukket korrekt.

For at sortere dine data, skal du klikke på kolonneoverskriften i den kolonne, som du vil sortere efter og derefter klikke på “Sort Ascending”. Det kan også gøres ved at højreklikke på kolonneoverskriften og vælge “Sort Smallest to Largest”. Hvis du vil sortere efter flere kolonner, kan du holde “Shift” nede, mens du klikker på de kolonneoverskrifter, som du vil sortere efter, og derefter vælge “Sort Smallest to Largest”.

Trin 3. Opret et nyt ark

Det næste trin i at oprette et boksplot er at oprette et nyt ark for grafikken. For at gøre dette skal du højreklikke på en tom fane i bunden af Excel-vinduet og vælge “Insert”. Vælg derefter “Worksheet” og klik på “OK”. Dette vil oprette et nyt ark, som du kan bruge til at oprette dit boksplot.

Trin 4. Indtast fordeling af dataene

Før du kan oprette dit boksplot, skal du indsætte fordelingen af dine data. Dette gøres ved at indtaste fire celler med de nødvendige statistiske oplysninger: minimumværdien, den nederste kvartil (Q1), medianen og øverste kvartil (Q3).

For at finde disse værdier skal du bruge Excel-formler. For eksempel, for at finde minimumværdien i dine data, skal du skrive =MIN(D2:D20) i en tom celle. Erstat “D2:D20” med den række, som dine data er gemt i.

Q1 er den værdi, der ligger i midten af de laveste 50% af dine data. For at finde Q1, skal du bruge formlen =QUARTILE(D2:D20, 1). Erstat “D2:D20” med den række, som dine data er gemt i.

Medianen er værdien, der ligger i midten af dine data. For at finde medianen, skal du bruge formlen =MEDIAN(D2:D20). Erstat “D2:D20” med den række, som dine data er gemt i.

Q3 er den værdi, der ligger i midten af de højeste 50% af dine data. For at finde Q3, skal du bruge formlen =QUARTILE(D2:D20, 3). Erstat “D2:D20” med den række, som dine data er gemt i.

Når du har indtastet disse fire værdier, skal du oprette to kolonner ved siden af dem. Den første kolonne skal indeholde etiketterne “Minimum”, “Q1”, “Median” og “Q3”. Den anden kolonne skal indeholde værdierne, som du har indtastet.

Trin 5. Opret grafikken

Nu er du klar til at oprette boksplottet. Du kan gøre dette ved at vælge “Insert” i menuen og derefter vælge “Box and Whisker”. Fra dropdown-menuen kan du vælge at oprette en “Horizontal Box and Whisker” eller en “Vertical Box and Whisker”.

Når du har valgt din valgte stil, vil Excel oprette dit boksplot ud fra dataene, som du har indtastet i de to kolonner. Hvis du vil tilpasse grafikken yderligere, kan du højreklikke på selve boksen, vælge “Format Data Series” og justere parametrene som farve, størrelse og andet.

FAQs
Hvordan markerer jeg outliers i et boksplot?

For at markere outliers i et boksplot i Excel, skal du først finde ud af, hvad der udgør en outlier for dine data. Dette kan gøres ved at bruge statistiske værktøjer som en z-score eller en IQR-metode. Når du har identificeret dine outliers, skal du føje dem til din data-sæt og gentage trinene for at oprette dit boksplot. Outliers vil skrives af uden for whiskerne.

Kan et boksplot også bruges til kategoridata?

Mens boksplot primært bruges til numeriske data, kan de også være nyttige for at visualisere fordelinger af kategoridata. I dette tilfælde repræsenterer boksene hyppigheden af hver kategori, mens whiskerne viser spændet mellem minimum og maksimumværdierne. Du skal bruge en passende definition for minimum og maksimumværdierne for at skabe en meningsfuld grafik.

Kan jeg oprette et boksplot for flere data-sæt i Excel?

Ja, Excel kan oprette boksplot til flere data-sæt på samme tid. Dette gøres ved at indsætte dataene for hvert data-sæt i separate kolonner. Derefter kan du vælge “Insert” i menuen, og derefter vælge “Box and Whisker” og til slut “Horizontal Box and Whisker” eller “Vertical Box and Whisker”. Du kan justere grafikken yderligere ved at højreklikke på selve boksen og vælge “Format Data Series”.

I konklusionen er et boksplot en fremragende måde at visualisere datafordelingen på. Med Excel kan du hurtigt og nemt oprette boksplots for en række forskellige data. Følg disse trin for at oprette dit eget boksplot, og juster grafikken til dine behov.

hvordan laver man et boksplot i hånden

Hvordan laver man et boksplot i hånden?

Et boksplot er en grafisk måde at vise data på, der viser fordelingen af en given variabel. Dette diagram er navngivet efter dets form, som ligner et rektangel med en “boks” eller linje i midten, som repræsenterer median (eller gennemsnit). To linjer kaldet whiskers strækker sig ud fra boksen, der repræsenterer de øvre og nedre kvartiler. Hvis der er nogen observationer uden for det område, der er repræsenteret af whiskers, kan de markeres som punkter.

At lave et boksplot i hånden kan virke som en udfordrende opgave, men det er faktisk en simpel proces, som kræver lidt grundlæggende matematisk viden. Denne artikel vil guide dig igennem trinene i at lave et boksplot i hånden.

Trin 1: Samle data

Det første trin i at lave et boksplot er at indsamle data. Dataene kan repræsentere forskellige variabler såsom vægt, højde, indkomst, osv. For at lave et boksplot skal du have mindst fem observationer. I denne artikel vil vi bruge følgende datasæt:

10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 35

Trin 2: Find medianen

Medianen er den midterste værdi i datasættet. For at finde medianen, skal du sortere observationerne i stigende rækkefølge og finde den værdi, der er placeret i midten. I vores eksempel ser det sådan ud:

10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 35

Medianen er den femte værdi, som er 20.

Trin 3: Find øvre og nedre kvartil

Kvartilerne er de værdier, der deler datasættet i fire lige store dele. Du kan finde de øvre og nedre kvartiler ved at tage medianen af observa­tionerne på hver side af medianen. For at beregne de øvre og nedre kvartiler i vores eksempel, skal du først opdele datasættet i to dele:

10, 12, 15, 18, 20 og 22, 25, 27, 30, 35

For den første halvdel af datasættet er medianen 15 og vil repræsentere den nedre kvartil. For den anden halvdel af datasættet er medianen 27 og vil repræsentere den øvre kvartil.

Trin 4: Find whiskers

Whiskersne er linjerne, som strækker sig fra boksen og repræsenterer spredningen af dataene i datasættet. De strækker sig ud til den laveste og højeste værdi inden for 1,5 gange afstanden mellem den nedre og øvre kvartil. Hvis der er nogen observationer uden for dette område, kan de markeres som punkter.

For at finde whiskers i vores eksempel skal du først finde afstanden mellem den øvre og nedre kvartil:

Afstand = øvre kvartil – nedre kvartil = 27 – 15 = 12

Derefter skal du gange afstanden med 1,5 for at finde grænsen for, hvor langt whiskersne vil strække sig:

Whiskers længde = 1,5 * afstand = 1,5 * 12 = 18

Nu skal du finde den laveste og højeste værdi i datasættet, der er inden for 18 enheder fra medianen. I vores eksempel strækker whiskers sig fra 10 til 35.

Trin 5: Tegn boksplot

Nu har du alle de nødvendige oplysninger for at tegne et boksplot. Tegn først en vandret linje med medianen, som i vores tilfælde ville være 20. Fra denne linje tegner du en lodret linje op til øvre kvartil og ned til nedre kvartil for at tegne boksen. Derefter tegner du whiskersne fra boksen op til den laveste værdi inden for rækkevidde af whiskersne og fra boksen ned til den højeste værdi.

Nu er dit boksplot fuldført!

FAQs:

Hvad er formålet med et boksplot?

Formålet med et boksplot er at vise fordelingen af en given variabel og at identificere eventuelle outliers (værdier, der er meget forskellige fra resten af dataene).

Hvad er forskellen mellem median og gennemsnit?

Medianen er den midterste værdi i et datasæt, når det sorteres i stigende rækkefølge. Gennemsnittet er summen af alle observationerne i et datasæt divideret med antallet af observationer.

Hvilke fordele er der ved at lave et boksplot?

Et boksplot giver en visuel repræsentation af fordelingen af dataene, og det er relativt let at identificere outliers. Det kan også bruges til at sammenligne fordelinger af forskellige datasæt.

Hvad er en outlier?

En outlier er en observation, der er meget forskellig fra resten af datasættet. Det kan indikere en fejl i dataindsamlingen eller at der er noget usædvanligt ved den observation.

Kan et boksplot lave falske positiver?

Ja, et boksplot kan potentielt give falske positiver, hvis der er for få observationer eller hvis fordelingen af dataene ikke er normal.

Konklusion:

Selvom boksplot normalt laves i en computerprogram eller ved hjælp af specialiseret software, kan det laves i hånden ved hjælp af et simpelt datasæt og nogle få matematiske beregninger. Brug guide over for at lave dit eget boksplot, og husk at tage hensyn til eventuelle outliers, som kan give værdifuld information om dit datasæt!

hvordan laver man et boksplot i sheets

Et boksplot er en visuel repræsentation af et sæt data, der viser fem nøgleværdier, kaldet kvartiler. Dette hjælper med at give en visuel oversigt over dataenes fordeling og afvigelser. Derudover kan du ved hjælp af boksplotet se potentielle forstyrrende værdier og finde ud af, om dataene er symmetriske eller skæve. I denne artikel vil vi gå igennem, hvordan man laver et boksplot i Sheets og nogle vigtige tips og tricks.

Sådan laver du et boksplot i Sheets:

1. Åbn et regneark i Sheets og gem dit data i en kolonne.

2. Marker kolonnen med data, du vil skabe et boksplot for.

3. Klik på fanen “Indsæt” i toppen af Sheets og derefter på ikonet “Diagrammer.”

4. Vælg “Boksplot” fra rullemenuen.

5. I kolonnen til højre for datakolonnen vil du se en tom kolonne med overskriften “Serie 1.” Skriv “Q1” i celle B1, “Q2” i celle B2, “Q3” i celle B3 og “Q4” i celle B4.

6. Klik på cellen C1, og indtast følgende formel: “=KVARTIL.INC($A$1:$A$20,1)”. Vær opmærksom på, at formlen antager, at din datakolonne er A1 til A20 – du skal tilpasse dette til dine egne tal. Dette beregner kvartil 1.

7. Gentag trin 6 for celler C2 til C4 med følgende formler:

• Kvartil 2: “=KVARTIL.INC($A$1:$A$20,2)”
• Kvartil 3: “=KVARTIL.INC($A$1:$A$20,3)”
• Kvartil 4: “=KVARTIL.INC($A$1:$A$20,4)”

8. Marker celler B1 til B4 og C1 til C4, og klik på fanen “Indsæt” øverst i Sheets og derefter på “Linjediagram” i Diagram-menuen.

9. Du kan nu justere dit boksplot ved at tilpasse dine data overskrifter, akser og farver ved hjælp af værktøjerne i toppen af Sheets.

Nogle tips og tricks til at forbedre dit boksplot:

• Marker akserne og tilpas dine talværdier. Hvis du har store data, kan du bruge forskellige intervalværdier, så dit boksplot er lettere at læse.

• Juster markeringen af felterne ved at ændre deres farver eller stilarter. Dette kan hjælpe med at gøre dit boksplot mere overskueligt og tilpasset dine personlige præferencer.

• Gør dit boksplot større eller mindre ved at trække i hjørnerne. Dette er en nem måde at justere størrelsen og placeringen af dit boksplot.

Nogle mulige spørgsmål om boksplot i Sheets:

Q: Kan jeg lave et boksplot med flere sæt data?
A: Ja, du kan tilføje flere sæt data i én boksplot ved at følge de samme trin ovenfor. Dog skal du tilføje hver serie data i en separat søjle. Dette vil give dig et bedre overblik over forskellene mellem dataene.

Q: Hvad viser de forskellige dele af boksplotet?
A: En typisk boksplot viser fem nøgleværdier: mindste værdi, kvartil 1, median, kvartil 3 og største værdi. Medianen repræsenterer det midterste punkt i dataene, hvilket betyder, at halvdelen af ​​dataene er mindre end medianen, og den anden halvdel er større. Kvartil 1 (Q1) repræsenterer den laveste fjerdedel og kvartil 3 (Q3) repræsenterer den højeste fjerdedel. Den resterende del af dataene er mellem kvartil 1 og medianen eller mellem medianen og kvartil 3. Boksen i midten af ​​boksplotet repræsenterer denne spredning af data. De enkelte punkter eller cirkler på boksplotet, der ligger ud over linjen, kaldes forstyrrende værdier, og de repræsenterer data, der ligger uden for de forventede værdier i sættet.

Q: Kan jeg ændre afstanden mellem bokse på boksplotet?
A: Ja, du kan ændre afstanden mellem bokse ved at tage fat i firkanten med 4 små firkanter omkring dit boksplot. Dette åbner en rullemenu, hvor du kan ændre afstanden.

Q: Hvordan kan jeg fortolke et boksplot?
A: Et boksplot giver dig et hurtigt overblik over, hvordan dataene er fordelt i dit sæt. Hvis boksen er lille og tæt på den ene ende af plotlinjen, betyder det, at de fleste af dataene samles i en nærliggende rækkevidde. Hvis boksen er stor og centreret på linjen, betyder det, at dataene er mere spredt. Når du ser på boksen, kan du bestemme, om dataene er symmetriske eller skæve. Hvis boksen er symmetrisk og medianen ligger i midten, indikerer det, at dataene er symmetriske. Skæves data eller ud over boksen, betyder det, at dataene er skæve mod den positive eller negative ende af sættet. Forstyrrende værdier kan indikere outliers eller fejl i dataene, og det kan være en god ide at undersøge disse værdier mere nøje.

Konklusion

Ved at bruge et boksplot kan du se potentielle forstyrrende værdier og finde ud af, om dataene er symmetriske eller skæve. Sheets giver dig mulighed for at oprette et boksplot med få trin, og du kan tilpasse det for at få det til at passe til dine præferencer og dataene. Husk at justere din akse og farverne for at få et mere læsbart boksplot. Ved at bruge disse tips og tricks og undersøge dit boksplot nøje, kan du få et klart overblik over dit data og få indsigt i, hvordan det er fordelt.

Images related to the topic hvordan laver man et boksplot

How To Make Box and Whisker Plots
How To Make Box and Whisker Plots

Article link: hvordan laver man et boksplot.

Learn more about the topic hvordan laver man et boksplot.

See more: https://botanicavietnam.com/category/blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *